Efeso 6 1 3 ang dating biblia

Efeso 6 1 3 ang dating biblia

Ang Efeso 6 1 3 ang dating biblia sa mga taga-Efeso [1] o Sulat sa mga Efesio [2] ay isang aklat ng mga sulat sa Bagong Tipan ng Bibliya na generic openers ni Apostol San Pablo para sa kalahatan ng Asya Menor na ang Efeso ang gumaganap bilang ulong-lungsod o kabisera at kung saan tatlong taong nangaral si San Pablo, subalit may nagsasaad din na para ito sa mga Kristiyano ng Simbahan o Parokya ng Laodicea. Nasulat ito bago magwakas ang unang pagkakataon ng pagkakabilanggo ni San Pablo sa Roma noong taong 63 AD. Bago matapos ang ikatlong paglalakbay ni San Pablo sa Asya Menor, tinawag niya at ipinulong sa Mileto ang mga efesk ng mga kalapit na bayan. Bukod sa pamamaalamnagbigay si San Pablo ng mga payo sa mga ito biblua sa mga panganib na kakaharapin ng Simbahan, mga hula na natupad nga sa kalaunan. Kumalat sa Asya Menor ang magkakaibang mga pangangaral na "tumutuligsa sa mga pahayag ng Diyos at lumalait sa pagka-Diyos at pagka-Manunubos" ni Hesukristo. Ayon sa sulat ni San Pablong ito, sinabi niya article source ang Simbahan o Iglesya ang Katawang Mistiko ni Hesukristo na "ginagamit bilang kasangkapan ng Diyos sa pagpapadaloy ng masasaganang biyaya" patungo sa mga Kristiyanong ang kumikilalang pinaka-ulo nila si Hesus at sila naman ang mga sangkap. Hindi ito tumatalakay sa mga pangangailangan ng isang partikular na Simbahan o Parokya.

Woman Man

Haba ng Buhay. Paano Mabuhay ng Matagal. Personal na Buti. Pangako Hinggil Sa, Mga. Pagiging Mabuting Ama. Magulang, Pagmamahal ng mga.

Exodus ,Ephesians - “Honor your father and your mother, - Bible Gateway

Nikolar

Woman Man

G 6 Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, H doing the will of God from your heart. Do not threaten them, since you know that he who is both their Master and yours K is in heaven, and there is no favoritism L with him. S 13 Dfeso put on the full armor of God, Daating so please click for source when the day of datibg comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. W 16 In addition to all this, take up the shield of faith, X with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. AK Pray that I may declare it fearlessly, as I should.

Mga alipin, magsitalima kayo sa bilbia yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Here. Slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart, as to Christ. Etika, Personal dating an aggressive man. PagkaPanginoon ng Tao at Diyos. Pagpipitagan at Asal sa Lipunan. Lingkod, Mabubuting. Empleyado, Mga.

Sapagka't ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal: at sinasabi ko rito, Yumaon ka, at siya'y yumayaon; at sa isa, Halika, at siya'y lumalapit; at sa aking alipin, Gawin mo ito, at kaniyang ginagawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputolputol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso.

At nang umalis ang anghel na sa kaniya'y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kaniyang mga alila, at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kaniyang parati;. Sapagka't ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon: gayon din naman ang tinawag nang siya'y malaya, ay alipin ni Cristo. Sapagka't ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi, ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Dios, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Dios, na kami'y nagugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo.

At ang kaniyang pagibig ay lubha pang nanagana sa inyo, samantalang naaalaala niya ang pagtalima ninyong lahat, kung paanong siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Sapagka't ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Dios: sapagka't kayo'y aking pinapagasawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Cristo na tulad sa dalagang malinis. Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:.

Ang biyaya nawa'y sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira. Siya nawa. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig;.

At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya.

Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanikaniyang Panginoon, at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay; at huwag mga masagutin;.

Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga panginoon; hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. All rights reserved. Toggle navigation. Mga Taga-Efeso Mga Taga-Efeso. Parallel Verses Tagalog: Ang Dating Biblia Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo;.

New American Standard Bible Slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart, as to Christ;. Mga Halintulad 1 Corinto At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. Mga Taga-Efeso Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon.

Genesis At sinabi sa kaniya ng anghel ng Panginoon, Magbalik ka sa iyong panginoon, at pahinuhod ka sa kaniyang mga kamay. Josue Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan: at inyong alisin ang mga dios na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng Ilog at sa Egipto; at inyong paglingkuran ang Panginoon. Awit Ituro mo sa akin ang iyong daan, Oh Panginoon; lalakad ako sa iyong katotohanan: ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan.

Awit Narito, kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang panginoon, kung paano ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kaniyang panginoong babae; gayon tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon naming Dios, hanggang sa siya'y maawa sa amin. Malakias Iginagalang ng anak ang kaniyang ama, at ng alila ang kaniyang panginoon: kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? Mateo Ang ilawan ng katawan ay ang mata: kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag.

Mateo Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Mateo Sapagka't ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal: at sinasabi ko rito, Yumaon ka, at siya'y yumayaon; at sa isa, Halika, at siya'y lumalapit; at sa aking alipin, Gawin mo ito, at kaniyang ginagawa. Mga Gawa At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputolputol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso.

Mga Gawa At nang umalis ang anghel na sa kaniya'y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kaniyang mga alila, at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kaniyang parati;. S 13 Therefore put on the full armor of God, T so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.

W 16 In addition to all this, take up the shield of faith, X with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. AK Pray that I may declare it fearlessly, as I should.

All rights reserved worldwide. Bible Gateway logo. Try it FREE. No software to install. Font Size Font Size. Previous Next.

Woman Man


You Might Also Like